Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik, besinlerin içeriği, sindirim, emilim ve metabolizma ile ilgili süreçleri, yetersizlik ve aşırılık durumunda ortaya çıkan sorunları, hastalıklarda diyet tedavisinin esasları, yaşamın tüm dönemlerine özel beslenme programlarının düzenlenmesi, toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların yiyecek-içecek servislerinin yeterli, dengeli, sağlıklı beslenme esaslarına dayalı, sistematik bir şekilde yürütülmesi, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gibi birçok konuyu irdeleyen, araştıran bilim alanıdır. 

Günümüzde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların tedavisinde diyetin önemi çok iyi anlaşılmış, üniversitelerde, çağın salgını olarak bilinen obezite ile mücadelede, besin endüstrisinde, sporcu beslenmesi gibi özelleşmiş alanlarda yetişmiş insan gücüne gereksinim duyulmuştur. 

Bölümümüz; iletişimi güçlü, yaratıcı, üretken, bilimsel açıdan donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünen, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, etik ilkelere ve evrensel değerlere bağlı, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 


Ebelik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre ebe, gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş kişidir. 

Ebelik bölümümüzün amacı; ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek, kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı ebelik alanında kendini sürekli yenileyebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve değiştirebilen, etik değerlerin savunucusu ve uygulayıcısı, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler yetiştirmektir.

Bölümümüz mezunları; özel hastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kadın doğum ünitelerinde (servisler ve doğumhane, poliklinikler), yenidoğan ünitelerinde görev yapabilecekleri gibi aile sağlığı merkezlerine de atamaları yapılabilmektedir. 

Aynı zamanda mezunlar istekleri doğrultusunda alanındaki lisansüstü programlara devam edebilirler, doktora eğitimlerinden sonra üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokullarının ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.


Ergoterapi

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans bunun yanında kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir. 

Hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakım evlerinde ve daha bir çok alanda;  fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar. 

Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölümünü tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda eğitimlerini sürdürmektedirler.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas-iskelet ve sinir sistemi bozukluklarında fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma indirilmesi, çok yönlü fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulamalar yaparak; mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta, engelli ve sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetesi/programı uygulayan bir bilim dalıdır. 

Günümüzde gerek bilimsel ve teknolojik gelişmeler, gerekse sağlık bilincinin artması ile beklenen yaşam süresi uzamış, yaşlı nüfusta bir artış olmuştur. Bunların sonucunda, koruyucu ve tedavi edici Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve mezunları olan fizyoterapistler, tüm dünyada aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. 

Bu doğrultuda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon konusundaki değişik alanlarına hizmet verecek, hastaların bireysel farklılıklarını ve tedavi programlarını dikkate alarak, yaşam kalitelerinin geliştirilmesinde etkin rol alacak, bilgi, beceri ve iletişimi güçlü, araştırmacı, alanına bilimsel katkı yapacak donanımlı ve nitelikli fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de ve dünyada kullanılan, güncel teknolojiye dayalı cihazlardan oluşan donanımlı laboratuvarlara sahip olan bölüm; alanında uzman, başarıları ile tanınan, genç, heyecanlı, akademik kadrosu ile fizyoterapist olmak isteyen öğrencilerimizin hedefi olacaktır. 


Hemşirelik

Hemşirelik çağdaş sağlık sistemi içinde, insan gereksinimlerini tanıyan, empati yapabilen, eleştirel düşünen, kendine güvenen, özverili, aktif, sorgulayıcı, girişimci, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, kanıta dayalı çalışan, bağımsız karar verebilen, yaşam boyu öğrenme hedefiyle kendini geliştiren, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, hastalık halinde iyileştiren, ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir. 

Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerin farklılaşması, sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş, bu da hemşireliği, çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir. 

Hemşirelik Bölümümüz; çağdaş teknoloji ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm olma hedefinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Fenerbahçe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrenci odaklı anlayışı ile günümüzün, güncel teknolojiye dayalı laboratuvar donanımı ve alanında deneyimli, coşkulu, yenilikçi akademik kadrosu ile bireysel ve mesleki gelişiminiz için doğru adrestir.