Çift Anadal - Yandal İmkanı

Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı ifade eder.

Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade eder.

Çift Anadal / Yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Fenerbahçe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.