Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; öğrencilerini iletişim, medya, iş dünyası, kültür, siyaset, işletme gibi çeşitli alanlarda temel bilgi birikimine ve donanımına sahip bireyler olarak yetiştirerek, bu kişilerin bu gibi farklı alanlarla, halkla ilişkiler ve tanıtım alanı arasında ilişki kurmayı becerebilen, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üreten, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yeni ve özgün düşünceler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın, aynı zaman da dünyadaki gelişmeleri takip eden üretken, özgüvenli bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarının strateji belirleme ve uygulamaya koyma süreçlerini kapsayan dersleri, atölyeleri ve projeleriyle, teorik bilgi ile pratik süreçleri bir arada yürütebilen bireylerin yetişmesini sağlayacaktır.
İletişim bilimleri açısından değerlendirildiğinde; halkla ilişkilerin tanımını ve yönünü analiz edecek bilgi düzeyine sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen ve sorgulayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz günümüz dünyasında, ciddi bir rekabet ortamı mevcuttur. Şirketler, kurum ve kuruluşlar bu rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri ve daha önemlisi kendilerini geliştirmeleri için çeşitli yönetim anlayışları geliştirmek durumundadırlar. Bu gelişmeler ışığında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, çağdaş ve bilimsel yöntemler aracılığı ile nitelikli, mesleki bilgi ve formasyonu güçlü olan, yabancı dil ile donanımlı, mesleki sorumluluk taşıyabilen, iş ahlakına sahip, teknolojik değişimlere ve gelişmelere açık olan sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli gençleri yetiştirecektir.


Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; alanın ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme ve farklı disiplinlerle bağlantılarını kurabilme, radyo televizyon sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme gibi çeşitli alanlarda temel bilgi birikimine ve donanımına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program temel olarak sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilen ve derinlemesine kavrayabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile, yeni ve özgün düşünceler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri takip eden üretken, özgüvenli bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüzde eğitim, teorik ve uygulamalı dersler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz yönetmen, yapımcı ve diğer alanlardaki sektör profesyonellerinin yer aldığı seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla bilgilerini zenginleştirme olanağı bulacaklardır. Teknolojik olarak her türlü donanıma sahip olan Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde televizyon ve video stüdyoları, kısa film atölyesi, DV formatında kameralar ve gelişmiş kurgu birimleri bulunmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz kendi hazırladıkları projelerde ve okul yapımlarında çalışarak bilgilerini uygulama olanağı bulmaktadırlar.

Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak, radyo, televizyon ve sinema alanında teknik mesleki yeterliliğe sahip, nitelikli teknik yapım ve yayın meslek elemanı ihtiyacı mevcuttur. Mezunlarımız, mevcut teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilecek ve geleceğe dönük yönelimleri analiz edebilecek düzeyde eğitim göreceklerdir. Medya alanında teknik uygulamalarla ve sektörden kopuk olmayan bir müfredatla öğrencilerimiz kendilerini pratik olarak geliştireceklerdir. Kurgu, yapım, senaryo, kameramanlık vb. alanlarda uzmanlaşmış olan akademisyen kadrosu sayesinde yeni iletişim teknolojilerini medya alanında efektif olarak kullanabilecek bir mezun profili oluşacaktır.


Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim kavramının en önemli özelliği sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek bir alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi tutulabilmesine imkân tanıyan sayısallaşma gerçeğidir. Günümüzde artık gazete, radyo ve TV gibi geleneksel medya da yeni medya üzerinden birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışma eğilimi göstermektedir.

Söz konusu bütünleşme Yeni Medya ve İletişim alanında uzmanlaşmayı çok önemli kılmaktadır. Artık medya sektörü, iletişim bilimcilerden sektör bağımsız olarak yeni medya bilgi ve birikimine ve vizyonuna sahip olmalarını beklemektedir.

Yeni medya aracılığıyla içerik üretimi, paylaşımı ve bilgiye ulaşma biçimlerimiz sürekli bir şekilde değişmektedir. Yeni iletişim teknolojileri içerik üretim ve paylaşımına yeni bir biçim getirmektedir. Facebook, Twitter, Instagram ve her gün sayıları önemli ölçüde artan sosyal medya mecraları, geleneksel medya araçları olarak tanımladığımız televizyon, gazete ve radyo gibi medya kanallarına içerek sağlamakta ve haber kaynağı olmaktadır. Yakınsama kavramı, medya içeriklerinin üretimi ve kullanımında önemli bir kavram halini almaktadır. Haberciliğin yeni formu, üreticilerinden üretim, pazarlama ve eğitim gibi farklı uzmanlık alanlarında da yetkin olmalarını gerektirmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında; yaşadığımız çağda, yeni medya dünyası için ihtiyaç duyulan bilgi ve birikime sahip, görsel-basılı yayıncılıktan internet gazeteciliğine ve sosyal medyanın tüm mecralarında etkin kullanıcı olabilecek, yeni iletişim teknolojilerine ve bu teknolojileri kullanabilecek ve sürdürebilecek nitelikli bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni Medya ve İletişim bölümü ana hatlarıyla; dijital medya ile diğer iletişim disiplinlerinin ilişkilerinin ve kesişme noktalarının uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır. Akademik açıdan, alanla ilgili ar-ge çalışmaları yapmayı, yeni gelişmekte olan literatüre katkı sağlamayı, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi, uygulamalı bilimler alanında yeni projeler geliştirmeyi kendine hedef olarak koymaktadır.