Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; bilgisayar sistem yapısı, geliştirme ve etkin kullanım yöntemleri konularına ilişkin eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Günümüzde birçok alanda toplanan veriyi bilgiye dönüştürmek ve bu bilgiyi depolayarak analiz edebilmek, çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Bu problemin çözümü, girişimci, yenilikçi ve araştırmacı bilgisayar mühendisleri ile olanaklıdır.  

Bilgisayar mühendisliği bölümü; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak uluslararası düzeyde bir eğitim vermektedir. Bölümümüz bilişim sektöründeki hızla değişim gösteren ihtiyaçlara çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve profesyonel iş hayatında tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim Türkçe yapılmakta olup öğrencilerimiz, bölümümüzün ilk iki yılında temel mühendislik derslerinin yanında programlamaya giriş, nesneye dayalı programlama ve veri yapıları gibi dersleri de alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacakları teknik seçmeli dersler ile istedikleri alanda uzmanlaşma imkânı bulurlar.  Öğrencilerimiz, sunulan yapay öğrenme, makina öğrenmesi, kriptografi, işlemci mimarisi, görüntü işleme, büyük veri, bulut bilişim ve gömülü sistemler gibi dersler ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini kazanırlar. 

Mezunlarımız, savunma sanayii, telekomünikasyon, spor bilişimi, medikal ve bankacılık gibi birçok sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyer yapabilirler.


Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği iş ortamına uyumlu müfredatı ile üretim ve hizmet işletmelerinin tüm süreçlerini tasarlayabilecek, yönetebilecek,  kontrol edebilecek, geliştirebilecek ve iyileştirebilecek, kısacası   disiplinler arası bir anlayışla işletmelerin faaliyetlerine ve geleceklerine yön verecek bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı amaçlamaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendislik programı olarak diğer alanlara göre oldukça avantajlıdır. Günümüz işletmelerinin karmaşıklığı sistemlerin etkin, etkili ve verimli işletilmesini gerektirmektedir. Bunun yanında küreselleşme, uluslararasılaşma, Endüstri 4.0 ve benzeri gelişmeler ve dönüşüm projeleri,  çevik ve yalın sistemlere duyulan ihtiyaç bütünsel bakış açısı ile  büyük veriyi kullanarak sistemleri analiz etme, tasarlama, optimize etme ve yönetme, veri tabanını yönetme bilgi ve becerilerine sahip endüstri mühendislerinin  iş dünyasındaki önemini artırmaktadır.

Bölümümüzün teknik eğitimin yanında insan odaklı programı sayesinde endüstri mühendisi olarak mezunlarımız; eğitim, danışmanlık, ulaştırma, imalat, sağlık, bankacılık, bilişim, perakende, enerji, vb. gibi her sektörde çalışabilir. Mühendisten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda görev alacak niteliklere sahip olan endüstri mühendisleri, milyonda 3,4 hatanın daha azını gerçekleştirmeyi hedefleyen, daha esnek olmak ihtiyacı duyan, iç ve dış müşteri tatminini en yüksek noktaya çıkarmayı amaçlayan, dünya piyasasında rekabet üstünlüğü yaratarak karını maksimize etmeyi planlayan firmalar için vazgeçilmez olacaklardır.

Müfredatımız fizik ve matematik bilimleri, istatistik, yönetim bilişim, mühendislik ekonomisi, üretim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi, sistem analizi, simülasyon, yöneylem araştırması, kalite mühendisliği, yönetim ve organizasyon, programlama alanlarındaki dersleri içermektedir. Son iki yarıyılda gerçek hayattan vakalar incelenerek çözüm yollarının araştırılması, yenilikçi yaklaşımlar, model tasarımı gibi konuların ele alınacağı tasarım ve bitirme projeleri ile de dört yıllık bilgilerin pekiştirtilmesi sağlanacaktır.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık disiplini, kullanıcıların ekonomik-sosyolojik-kültürel, anatomik-ergonomik-psikolojik tüm verilerini saptayarak, teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman tasarruflu, özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliğe özel çözümler üreterek, mekânların zemin-duvar-tavan ilişkisi içinde, mobilya-aydınlatma-tekstil-aksesuar vs. tüm donanımı ile bir bütün içerisinde ele alınarak tasarlanmasını kapsar. Görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini, kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile ilgili eğitim alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekan ilişkileri, mekan tasarımı ve algısı bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Müfredat; özellikle ilk yarıyıllarda mimarlık formasyonu üzerine temellenerek, mekan tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik, sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele alınması düşüncesi üzerine oturmaktadır. Dolayısıyla, hedeflenen eğitim modelinin hayata geçmesi anlamında bölümümüzde, tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, yalnızca iç mekan tasarımına değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmalara odaklanılan; çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayış söz konusudur.

Öğrencilerimiz, uygulamalı derslerin çoğunlukta olduğu, kuramsal ve teknik derslerin bu dersleri beslediği mesleki eğitim formasyonumuz gereği akademik kadromuzun yanı sıra, sektörde tasarım ve uygulamalar yapan mimar ve iç mimarlardan daha eğitim sürecinde dersler almaktadır.

Mezunlar; mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, kamu ya da özel firma ve kuruluşların yapı ve pazarlama bölümlerinde, rölöve ve restitüsyon, restorasyon hizmetlerinde, seri ya da kupon üretimi yapan mobilya üretici firmalarında, ithal iç mimari malzeme veya mobilya satan firmalarda, banyo-mutfak üreten, satan firma ve mağazalarda tasarımcı-uygulayıcı-kontrolör-danışman-şantiye sorumlusu olarak görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapabilir, sanat ve tasarım etkinliklerinde yer alabilir veya düzenleyebilirler.