Ağız ve Diş Sağlığı

Ülkemizde gelişen eğitim ve kültür düzeyi ile birlikte sağlıklı olma bilinci de artmıştır. Ağız ve diş sağlığı alanı, son yıllarda gelişen ve ilgi duyulan sektörlerden biridir. İlerleyen diş hekimliği mesleğinde, bir diş hekiminin bir kliniği ideal olarak tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde diş hekimliği hizmetlerinin uygun şekilde yürütülmesi, bilimsel açıdan donanımlı, gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personel istihdamı ve ekip çalışması ile mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamayı öngörmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunları, diş polikliniklerinde diş hekimine yardımcı olacak, laboratuvar aşamalarını yürütecek, özel muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hastaya tedavi sırasında yardımcı olacak diş hekimliği klinik yardımcılarıdır. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak kamu ve/veya özel hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde, diş kliniklerinde, diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.


Anestezi

Anestezi Programı; ameliyat süresince hekimin talimatına göre gerekli anestezi ve anestezi uygulamalarını hazırlama, uygulama kayıtlarını tutma, hayati fonksiyonların takibini yapma ve ameliyat sonrası hasta takibi ve kontrolünü sağlama bilgi ve becerisi kazanmış sağlık personeli yetiştirmektedir. 

Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarındaki klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane ve acil servis gibi birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca tüp bebek merkezleri de çalışma alanları arasındadır.

Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Programını tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda eğitimlerini sürdüreceklerdir.

Bu programdan mezun olanlara “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir.


Ameliyathane Hizmetleri

Cerrahi, teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en sık başvurulan tedavi yöntemlerden biridir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle, bu alanda ara eleman olarak çalışabilecek nitelikli teknikerlere ihtiyaç duyulmuştur. Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Programın amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlik kazanmış; evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir.

Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personelidir.

Bölümün mezunları, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde “ameliyathane teknikeri” olarak çalışabilirler.


Diş Protez Teknolojisi

Eksilen veya kaybolan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması amacıyla bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları tamamlama bilim ve sanatına Protetik Diş Hekimliği denir. Bu alanda bilimsel ve klinik sorumluluk Diş Hekimine, laboratuvar aşamalarının sorumluluğu ise diş teknikerine aittir. Başarılı bir protetik tedavide iyi eğitim almış el becerisi yüksek diş teknikerlerinin payı büyüktür.

Diş Protez Teknolojisi programı, diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirir. 

Diş protez teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Diş hekiminin sorumluluğunda çalışan diş protez teknikerleri, hazırlanan diş protezini kullanıma hazır hale getirir, herhangi bir şekilde kırılan veya üzerinde çatlak oluşan protezleri onarır, kullandığı cihazların ve aletlerin temizliğini gerçekleştirir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, "Diş Protez Teknisyeni" olarak kamu ve/veya özel hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinin, diş kliniklerinin laboratuvarlarında, özel diş laboratuvarlarında, diş sağlığı alanındaki firmalarda çalışabilirler, kendi laboratuvarlarını açabilirler.


Diyaliz

Diyaliz işlemi hasta vücudundan, fazla sodyum ve sıvı gibi atıkları uzaklaştırarak, kandaki potasyum, sodyum ve bikarbonat gibi kimyasal madde seviyelerini düzenler. Sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Diyaliz ünitelerinde tedaviye destek veren nitelikli sağlık çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Diyaliz Teknikeri, diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren sağlık personelidir.

Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait hastanelerin hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde ve özel diyaliz merkezlerinde görev yapmaktadırlar.

Diyaliz Programından mezun olanlara “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir.


Fizyoterapi

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektördür. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısındaki artış, rehabilitasyon alanında Fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye eleman ihtiyacını da artmıştır. 

Fizyoterapi Programının amacı çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir. 
Programın mezunları, başta fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde Fizyoterapi Teknikerleri olarak çalışırlar. 

Fizyoterapi Teknisyenleri çalıştıkları birimlerde, ilgili uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin gözetim ve denetiminde hastayı fizik tedaviye hazırlar, gerekli tedaviyi fizyoterapistlerin direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve cihazların bakımını yaparlar. Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere “Fizyoterapi Teknisyeni” unvanı verilir.


İlk ve Acil Yardım

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetlerini veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye taşınmasını sağlayan sağlık personelidir.

Programın mezunları kamu ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında, 112 acil yardım istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde ile ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her türlü kurumda çalışabilirler. 

İlk ve Acil Yardım programında eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" ya da “Paramedik” unvanı verilir.


Radyoterapi

Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

Programın öğrencileri aldıkları eğitimle, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazanırlar. 

Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle radyoterapi teknikerlerinin istihdam alanları geniştir. Mezunlar, bu kurumlarda kolayca iş bulabilmektedir.

Bu programdan eğitim alarak mezun olan kişilere “Radyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. 

Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Uzman hekimlerin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri, ayrıca üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. 

Programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı verilmektedir.


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, son yıllarda en çok ilgi duyulan ön lisans programlarından biridir. 

Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan eleman yetiştirmektir. 

Eğitim süresince öğrenciler temel tıp bilimleri dersleri yanında ağırlıklı olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin gibi mesleki dersleri alır, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar. 

Mezunlar kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ve tahlil yapılabilen tüm tıbbi laboratuvarlarda, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışırlar. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yaparlar.