Ekonomi - İngilizce

Ekonomi günümüzde sosyal bilimlerin ana dallarından birisini oluşturmaktadır.  Çağdaş dünyada kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel kesimde kaynakların etkin kullanımı; ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünün yükseltilmesi, kalkınma ve büyümeyi sağlayacak şekilde olanakların kullanımı ve seferber edilmesi ekonominin temel ilke ve prensiplerinin toplumsal yaşamdaki önemini ve yerini her geçen gün artırmaktadır. 

Bu kapsamda, Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin günümüz dünyasında hızla gelişen veri bilim teknikleri, sayısal araçların kullanımı ve farklı program dillerine hakim olmasını hedeflenmektedir. Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri dünyaya hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler ile donatılmalarını sağlayacaktır.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi, güç kavramının anlaşılması üzerine teşekkül etmiş bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Tanınmış siyaset bilimci Harold Lasswell’in açık bir biçimde not ettiği üzere siyaset, “kimin neyi ne zaman ve nasıl aldığına” ilişkin bir bilim dalıdır. Söz konusu disiplin uluslararası ilişkilerden oy verme davranışlarına, siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlardan otorite, özgürlük ve adalet kavramlarına yönelik felsefi çıkarımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, disiplinin uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset felsefesi ve Türk siyaseti olmak suretiyle dört alt dalından farklı dersleri seçme imkanına sahiptir. Bölümün müfredatı, disiplinin metodolojilerini kullanarak öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamalarına, farklı ülkelerdeki siyasal fenomenleri açıklama, mukayese etme ve genelleme yapabilmelerine yönelik tasarlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, insan deneyiminin önemli bir boyutunu aydınlatmakla beraber mezunlarının siyasal yaşama daha iyi bir biçimde katılmaya hazır duruma gelmelerini sağlamaktadır. 

Bölümün mezunları, özel sektörün yanında kamu kuruluşlarında yönetim kademelerinde ve araştırmacı pozisyonlarında, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonlarda, siyasi parti, siyasi hareketler gibi siyasi kurumlarda, çok uluslu şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve basın kuruluşlarında istihdam edilebilme olanağına sahiptirler.


Uluslararası Finans ve Bankacılık

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve finansal sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal piyasaların birbiriyle bütünleşmesi sonucu uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemi artmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu uluslararası finansal piyasalarda çokuluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde uluslararası finans konularına hakim işgücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. 

Üniversitemizde dünya standartlarında dizayn edilen ve güncel konuları kapsayan "Uluslararası Finans" programı Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda bu alanda duyulan işgücü ihtiyacını iyi yetişmiş mezunları ile karşılayabilmek amacıyla kurulmuştur.